Disclaimer


Definities

 • In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
  • Homidlife: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Homidlife gevestigd aan de Tilanusstraat 328A te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66775434;
  • bezoeker: de bezoeker van de website;
  • website: de website www.40plushomos.nl die door Homidlife wordt beheerd en waar de bezoeker 40+ Homo's: Gay Midlife kan bestellen.

Inhoud

 • Homidlife behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 • Homidlife kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor keuzes gemaakt aan de hand van en het gebruik van de informatie die op de website staat.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Homidlife op de website binden Homidlife niet.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en E-books) berusten bij Homidlife. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Homidlife, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verkopen of te distribueren.
 • Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

Aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie en/of referenties en/of foto’s die op de website staan.
 • Homidlife garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Homidlife wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.