Algemene Voorwaarden


Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  • Homidlife: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Homidlife gevestigd aan de Tilanusstraat 328A te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66775434;
  • overeenkomst: de overeenkomst tussen Homidlife en de klant;
  • klant: de consument die een overeenkomst aangaat met Homidlife;
  • website: de website www.40plushomos.nl die door Homidlife wordt beheerd;
  • boek: Het boek 40+ Homo's: Gay Midlife dat de klant via de website bij Homidlife kan bestellen;

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Homidlife en de klant.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Homidlife vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Aanbod

 • Het aanbod van Homidlife is vrijblijvend.
 • Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf- of tikfouten, op de website, in e-mailberichten of in WhatsAppberichten binden Homidlife niet.
 • Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Website

 • Homidlife garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 • Homidlife is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Gebruiksvoorwaarden

 • Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 • Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 • Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Homidlife of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Prijzen

 • De vermelde prijzen van het aanbod zijn inclusief btw.
 • Homidlife heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
 • De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Betaling

 • De klant kan de via de website bestelde E-books op de volgende wijzen betalen:
  • via iDEAL;
  • via Paypal;
  • via bankoverschrijving.
 • Homidlife heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Levering van E-book

 • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en de klant de prijs voor het E-book betaald heeft, ontvangt de klant binnen 10 minuten een e-mail met daarin een link waarmee hij het aangeschafte E-book kan downloaden. Deze e-mail kan in de spambox van de klant terecht komen. Heeft de klant in zijn inbox geen e-mail ontvangen, dan dient de klant na te gaan of de e-mail van Homidlife in zijn spambox staat. Heeft de klant geen e-mail met downloadlink van Homidlife ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Homidlife, voor contactinformatie zie artikel 13.

Herroepingsrecht

 • Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht bij de levering van een E-book niet van toepassing, mits het E-book geleverd is met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Aansprakelijkheid

 • Homidlife kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12;
  • enige daad of nalatigheid van de klant.
 • Homidlife is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 • Homidlife is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Homidlife is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Homidlife is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Indien Homidlife aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Homidlife beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Overmacht

 • Homidlife is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Homidlife geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Homidlife niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren.

Contact

 • Voor vragen over de bestelling of voor het indienen van een klacht, kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met Homidlife:
  • via het e-mailadres info@40plushomos.nl;
  • via het contactformulier op de website.
 • Van een vraag en/of klacht die via de e-mail of via het contactformulier is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 • Bij Homidlife ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Homidlife binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy

 • Homidlife verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de producten van Homidlife komen uitsluitend toe aan Homidlife. Alle informatie en afbeeldingen die door Homidlife worden weergegeven mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van Homidlife, worden gekopieerd, worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of op het internet worden geplaatst.
 • Handelt de klant in strijd met artikel 15.1, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Homidlife daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst tussen Homidlife en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Homidlife worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Homidlife gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Homidlife zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.